Kategorie

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego VendingMarket przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy: 
a) zalogować się do Sklepu InternetowegoVendingMarket,
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
g) kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”.
3. W przypadku płatności z góry, Klient powinien ponadto opłacić zamówienie
w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru kurierem lub poprzez odbiór osobisty.
4. Sklep internetowy VendingMarket zastrzega sobie możliwość zażądania zadatku w przypadku wybranych produktów sprowadzanych na zamówienie lub konfigurowanych na specjalne żądanie klienta.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi Internetowemu VendingMarket oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  
6. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany 
w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep internetowy VendingMarket zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Sklep internetowy VendingMarket zastrzega sobie w przypadku okresowych wyprzedaży, sprzedaży promocyjnej i sprzedaży po obniżonych cenach realizację zamówień do momentu wyczerpania zapasów towaru lub z zakończeniem trwania promocji.
8. Sklep internetowy VendingMarket zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.
9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sklep internetowy VendingMarket poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
10. W przypadku towarów niedostępnych w Magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia/importu. Czas sprowadzenia/importu takich produktów ustalany jest indywidualnie. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, VendingMarket skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę k przez Klienta realizacji zamówienia.
11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, VendingMarket może zaproponować Klientowi:  
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta VendingMarket będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia), 
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa 
w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym VendingMarket będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach).
12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również 
w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie VendingMarket), VendingMarket dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie VendingMarket, VendingMarket może anulować zamówienie w całości. 
14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, VendingMarket zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
15. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez VendingMarket, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące VendingMarket umowne prawo odstąpienia, z którego VendingMarket może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu.
16. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru (braki w magazynie lub zakończenie produkcji lub inne przyczyny niezależne od VENDINGMARKET), sklep ma prawo anulowania zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – VENDINGMARKET dokona zwrotu należności 
w terminie 7 dni od chwili anulowania zamówienia.
17. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, VENDINGMARKET nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
18. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez VendingMarket przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”).
19 Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego VendingMarket.
20 Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 


Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Realizuj zamówienie